Regler Och Villkor

Skriv ut

Innehållsförteckning

1 Allmän Introduktion – Definitioner

1.1Unibet" är Trannel (International) Ltd, ett företag vederbörligen registrerat den 28 mars 2000 i enlighet med Maltas lagstiftning, med registreringsnummer C 26127, och har sitt registrerade kontor och företagsadress på Level 6 - The Centre, Tigne Point - Sliema, TPO 0001 – Malta; e-post info-se@unibetsupport.com; webbplats www.unibet.com.

1.2Unibet-reglerna" är de villkor som utgör det fullständiga, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan Kontoinnehavaren och Unibet och styr kontraktsförhållandet mellan Unibet och Kontoinnehavaren. Unibet-reglerna ersätter och kombinerar alla tidigare avtal, utfästelser och överenskommelser mellan Kontoinnehavaren och Unibet. Genom att öppna ett Unibet-konto, registrera sig, logga in, använda Tjänsterna, delta i spelen eller acceptera en vinst, avtalar och samtycker en besökare eller Kontoinnehavare:  

 • a. att bli bunden av Unibet-reglerna,
 • b. att han/hon har läst och förstått Unibet-reglerna, och
 • c. att han/hon ska följa alla dess regler.

Unibet kan när som helst uppdatera, ändra, redigera och komplettera Unibet-reglerna. Varje större ändring av Unibet-reglerna ska meddelas i förväg av Unibet till Kontoinnehavaren innan den träder i kraft.

Alla referenser i Unibet-reglerna till singular ska innefatta plural och vice versa. Alla referenser till “den” ska innefatta “en/ett” och vice versa.

1.3 En ”Kontoinnehavare” är en person som får en kontraktsrelation med Unibet genom att skapa ett Unibet-konto på Webbplatsen.

1.4 Ett ”Unibet-konto” är ett konto som innehas av en Kontoinnehavare för bona fide-transaktioner i syfte att upprätta en sedvanlig kommersiell relation med Unibet och med det enda syftet att uföra spel och speltransaktioner. 

1.5Kontraktet” är kontraktsrelationen mellan Unibet och en Kontoinnehavare och ska skapas i enlighet med och styras av Unibet-reglerna dvs. "Villkoren".

1.6 "Styrande myndigheter" är myndigheterna på Malta Malta.

1.7 "Tillämplig lagstiftning" är lagstiftningen på Malta.

1.8 "Plats för kontraktet" är Malta.

1.9 ”Tillsynsmyndighet” är Spelmyndigheten på Malta, en regleringsmyndighet som upprättats med stöd av maltesisk lagstiftning för att överse alla former av spel på Malta. För mer information, vänligen gå till www.mga.org.mt.

1.10 ”Webbplatsen” är den internetgateway som är åtkomlig via internetadressen www.storspelare.com där all aktuell och relevant information avseende Unibets verksamhet publiceras och genom vilken Tjänsterna tillhandahålls till Kontoinnehavaren.

1.11 ”Tjänsterna” är de spelerbjudanden som tillhandahålls av Unibet till Kontoinnehavaren via Webbplatsen.

1.12 "Spel- och oddspelsskatten" refererar till den särskilda skatt som tillämpas på spel och oddspel på Malta.

1.13 Ett "Kort" refererar till alla typer av kort med en funktion för "betalning", "debitering", "debet", "kredit", "virtuell" och/eller liknande.

1.14 En "Leverantör av betalningslösning" är en förmedlare som fungerar som betalningsagent för olika betalningsmetoder. 

1.15 Ett "Finansiellt institut" är en bank och/eller annat institut som regleras av en tillämplig inhemsk lagstiftning för finansiella tjänster eller liknande. 

1.16Force Majeure" refererar till en händelse eller ett tillstånd bortom rimlig kontroll som leder till en försening av eller ett fel i utförandet av den påverkade partens kontraktsskyldighet och ska, för Unibet-reglernas syfte, innefatta naturkatastrofer, myndighetsrestriktioner (inklusive nekandet eller annulleringen av ett nödvändigt tillstånd där sådant nekande eller annullering görs utan att den påverkade parten har någon skuld i det), krig, utbrott av stridigheter, upplopp, oro i civilsamhället, uppror, terrorhandlingar, brand, explosioner, översvämningar, stöld, avsiktlig skada, strejker, lockouts, och/eller någon annan orsak som är bortom den parts kontroll vars utförande påverkas.

1.17Klientapplikation” ska betyda den webbläsarapplikation som öppnas av Kontoinnehavaren för att använda Tjänsterna.

1.18Mjukvara” ska betyda all mjukvara som används av Unibet för att tillhandahålla/eller bedriva Tjänsterna och/eller köra Klientapplikationen.

1.19 En “Vinst” är en summa, en bonus eller en belöning som kan vinnas av Kontoinnehavaren.

1.20 Ett “Inaktivt konto” är ett Unibet-konto som inte har registrerat någon inloggning/eller utloggning under en period som överstiger 12 på varandra följande månader.

1.21 Alla varumärken, tjänstemärken och varumärkesnamn samt bilder, grafik, texter, koncept eller metoder (kollektivt de “immateriella tillgångarna”) som finns på Webbplatsen, Klientapplikationen och materialet i dessa är Unibets och/eller Unibets leverantörers och partners exklusiva egendom. Kontoinnehavaren har inte rätt att begagna sig av eller på annat sätt använda några Immateriella tillgångar oavsett syfte, utom det som lagen medger.

2 Licenser

Unibet har erhållit tillstånd från Tillsynsmyndigheten att tillhandahålla Tjänsterna. Tillsynsmyndigheten har utfärdat och reglerar följande licenser:

MGA/B2C/106/2000 utfärdat 1 augusti 2018, giltigt till 17 juli 2028.

3 Kontoregler

3.1 Skapa ett Unibet-konto

3.1.1 En person kan inte delta i ett spel såvida denna inte är Kontoinnehavare. För att bli registrerad som spelare, måste personen skicka in en registreringsansökan och tillhandahålla minst följande information:

a. födelsedatum (som visar att spelaren är över (18) år);

b. spelarens för- och efternamn;

c. spelarens bostadsadress;

d. spelarens giltiga e-postadress; och

e. ett användarnamn och lösenord.

3.1.2 En person som ansöker om att bli Kontoinnehavare lovar och garanterar att han/hon inte är under arton (18) år. Minderåriga får inte registrera sig som spelare och kan inte inneha ett Unibet-konto. Unibet förbehåller sig rätten att begära åldersintyg, genomföra kontroller samt använda verktyg för elektronisk identifiering för att bekräfta den information som tillhandahålls av den som ansöker om att bli Kontoinnehavare. Ett Unibet-konto kan suspenderas till nöjaktigt åldersintyg har tillhandahållits.

3.1.3 En person som ansöker om att bli Kontoinnehavare lovar och garanterar dessutom:

 • a. att han/hon är en fysisk person (en juridisk person kommer inte att godkännas som Kontoinnehavare);
 • b. att han/hon inte är bosatt i Afganistan, Australien, Nordkorea, Danmark, Estland, Etiopien, Frankrike, Hongkong, Iran, Irak, Italien, Jordanien, Kuwait, Pakistan, Filippinerna, Portugal, Spanien, Syrien, Turkiet, Rumänien, Irland, USA och andra amerikanska territorier, eller Jemen (observera vissa undantag när det gäller länder för Kasino – Spel – Live-kasino, Poker, och Bingo);
 • c. att han/hon inte är en professionell spelare i någon sport, tävling eller serie där Unibet tillhandahåller oddsspel; 
 • d. att han/hon inte är begränsad av inskränkt rättslig förmåga;
 • e. att han/hon inte agerar för någon annan parts räkning;
 • f. att han/hon inte är klassad som spelmissbrukare och/eller finns med i (vare sig frivilligt eller ofrivilligt) i något register eller någon databas med avstängda spelare;
 • g. att inte sätta in pengar som härrör från kriminell och/eller annan otillbörlig verksamhet;
 • h. att inte sätta in pengar via ett Kort som Kontoinnehavaren inte är behörig att använda och/eller använda ett Kort i en jurisdiktion där oddsspel och spel är förbjudna;
 • i. att inte utföra kriminell verksamhet vari ett Unibet-konto är direkt eller indirekt involverat;
 • j. att inte ha ett aktivt konto hos en annan juridisk person som är en del av samma koncern som Unibet, i meningen andra juridiska personer som direkt eller indirekt kontrolleras av Unibet Group plc.;
 • k. att inte använda Tjänsterna om det är olagligt i hans/hennes uppehållsland eller det på annat sätt är begränsat för honom/henne att öppna ett spelkonto, köpa eller använda tjänsterna från Unibet och/eller på annat sätt delta i spelen som tillhandahålls. Det är Kontoinnehavarens ansvar att säkerställa att hans/hennes användning av Unibets Webbplats och Tjänster är laglig;
 • l. att inte uppleva Webbplatsen eller Tjänsterna som stötande, anstötliga, ohederliga eller otillbörliga;
 • m. att hålla sina Unibet-kontouppgifter uppdaterade avseende följande: för- och efternamn, uppehållsland, giltig e-postadress och telefonnummer. 

3.1.4 En person som ansöker om ett Unibet-konto bekräftar och accepterar:

 • a. alla definitioner och bestämmelser som anges i Unibet-reglerna; 
 • b. Unibet-reglerna som de nu är publicerade på Webbplatsen samt alla eventuella framtida ändringar av Unibet-reglerna; 
 • c. att Platsen för Kontraktet är Malta; och
 • d. att Kontraktet styrs av: (i) Unibet-reglerna som de är publicerade på engelska; (ii) Alla lagbestämmelser eller andra beslut som görs från tid till annan av de Styrande myndigheterna; (iii) Gällande lagstiftning på Platsen för Kontraktet.

3.1.5 En person som ansöker om registrering lovar och garanterar att all information som tillhandahålls i hans/hennes ansökningsformulär är sanningsenlig och korrekt. Om inte kommer Unibet inte att registrera personen och i de fall personen redan blivit registrerad, kommer Unibet att blockera Unibet-kontot när Unibet får kännedom om att personen har lämnat oriktig information när han/hon registrerade sig som spelare.

3.2 Hantering av Unibet-kontot

3.2.1 Unibet förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och när som helst, att:

 • a. avböja att öppna ett Unibet-konto och/eller avsluta eller tillfälligt spärra ett befintligt Unibet-konto utan någon som helst förklaring;
 • b. neka att acceptera insättningar utan någon förklaring; 
 • c. begära dokument för att intyga (i) Kontoinnehavarens identitet, (ii) hans/hennes behörighet att använda ett specifikt Kort och/eller (iii) andra fakta och annan information som tillhandahålls av Kontoinnehavaren. Sådan begäran kan göras när som helst och Unibet förbehåller sig rätten att upphäva ett konto i väntan på utredning;
 • d. överföra och/eller tillåta sådant överförande, utan att meddela detta i förväg, data avseende en Kontoinnehavare till någon juridisk person, i vilket land som helst, som i slutänden hanteras och kontrolleras av Unibet Group Plc eller som kontrakteras av en sådan juridisk person, förutsatt att Unibet garanterar att nämnd data alltid överförs och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, dataskyddslagar och/eller liknande;
 • e. överföra och/eller bevilja, utan att meddela detta i förväg, rättigheter och skyldigheter avseende Kontoinnehavaren till någon annan juridisk person, i vilket land som helst, som i slutänden hanteras och kontrolleras av Unibet Group Plc., förutsatt att Unibet garanterar skyldigheterna man är bunden av;
 • f. inneha och förvalta medel som tillhör Kontoinnehavaren i enlighet med allmänt accepterade riktlinjer för kontanthantering avseende sådana medel; detta kan inkludera ett Finansiellt institut och/eller en Leverantör av Betalningslösning som anförtros att inneha medel i Kontoinnehavares namn och/eller till gagn för för Kontoinnehavare;
 • g. anse medel förverkade och/eller konfiskera medel tillgängliga på ett Unibet-konto och/eller neka att lösa in ett krav, i händelse av att, direkt eller indirekt: (i) Unibet-reglerna har överträtts; och/eller (ii) annan otillåten verksamhet har skett i samband med förvaltningen av ett Unibet-konto (som t.ex., men inte begränsat till, överträdelse av lag eller andra bestämmelser, överträdelse av tredje parts rättigheter, bedrägeri och fusk);
 • h. upphäva och/eller annullera en Kontoinnehavares deltagande i spelen, reklamaktiviteter, tävlingar eller andra tjänster, närhelst Unibet är av uppfattningen att  det finns legitim oro över att ett Unibet-konto är, har blivit, eller kan användas för olaglig, bedräglig eller oärlig verksamhet;
 • i. upphäva och/eller annullera Kontoinnehavarens deltagande i Tjänsterna och/eller konfiskera medel tillgängliga på deras Unibet-konto om Kontoinnehavaren upptäcks fuska, eller om det fastställs av Unibet att Kontoinnehavaren har använt sig av eller tagit i bruk ett system (inklusive maskiner, robotar, datorer, mjukvara eller något annat automatiskt system) i syfte att lura eller kapabelt att lura Klientapplikationen och/eller Mjukvaran.
 • neka och / eller annullera uttag av outnyttjade eller annars oförstörda insättningar tills verifiering av medlen utförts på ett tillfredsställande sätt.

3.2.2 Om Unibet-kontot har spärrats i enlighet med klausulerna ovan, och har varit spärrat i mer än 12 månader, förbehåller sig Unibet rätten att debitera en månatlig administrativ avgift tills saldot når noll. Unibet förbehåller sig rätten att stänga det spärrade kontot när saldot når noll. Om det inte finns några pengar på kontot kommer kontot inte att debiteras och det kommer att stängas omedelbart.

3.2.3 Unibet lovar och garanterar att alltid:

 • a. förvalta medlen som tillhör Kontoinnehavarna på ett säkert och korrekt sätt; och/eller
 • b. påtaga sig kostnaden för och betala spel- och oddsspelsskatten, som tillämpligt, på Platsen för Kontraktet;
 • c. hantera data avseende Kontoinnehavaren i enlighet med tillämpliga lagar, dataskyddslagar och/eller liknande;
 • d. inte erbjuda möjlighet för kunder att gå vidare med någon överföring av medel mellan kunders konton.

3.2.4 Unibet ska hålla Kontoinnehavarens medel åtskilda från Unibets egna medel på ett klientkonto som finns i ett Finansiellt institut som godkänts av Tillsynsmyndigheten.

3.2.5 Ränta tillkommer inte på ett Unibet-konto. Kontoinnehavaren ska inte betrakta Unibet som ett finansiellt institut.

3.2.6 En Kontoinnehavare kan endast inneha ett Unibet-konto i taget. Om denna regel överträds, förbehåller sig Unibet rätten att blockera och/eller radera de(t) överflödig(a) Unibet-konto(n) som innehas av Kontoinnehavaren i strid med denna bestämmelse och omfördelas alla medel till ett enda Unibet-konto. Ingen bonus ges till de(t) överflödiga Unibet-konto(n) som kommer att omfördelas.

3.2.7 Ett Unibet-konto är inte överlåtbart.  Det är inte tillåtet för spelare att sälja, överföra eller skaffa konton från eller till andra spelare. Medel kan inte överföras mellan Unibet-konton.

3.2.8 En Kontoinnehavare får inte låta någon annan person, inklusive en minderårig, använda eller återanvända hans/hennes Unibet-konto, få tillgång till och/eller använda något material eller någon information från Webbplatsen, acceptera någon Vinst, eller få åtkomst till och/eller delta i Tjänsterna.

3.3 Ansvarsfullt spelande – Kontoinställningar

3.3.1 En Kontoinnehavare kan, i Unibets kontoinställningar:

 • a. sätta en gräns för summan de får satsa eller sätta in på sitt Unibet-konto inom en angiven tidsperiod, beroende på hans/hennes uppehållsland;
 • b. utestänga sig själva från spel under en bestämd tidsperiod. 

3.3.2 En Kontoinnehavare som har satt en gräns som ovan i a) kan ändra eller återkalla gränsen i Unibets kontoinställningar. En höjning eller återkallning av gräns träder i kraft sju dagar efter att Unibet har registrerat ändringen. En minskning av gränsen träder i kraft omedelbart efter att Unibet registrerat ändringen. Unibet ska inte acceptera en insats från en Kontoinnehavare i strid med en gräns eller utestängning som gjorts av dem själva enligt ovanstående.

3.3.3 Om Unibet tror att en spelares spel kommer att orsaka dem ekonomiska eller personliga svårigheter, förbehåller sig Unibet rätten att stänga hans/hennes Unibet-konto.

3.3.4 Observera att spel kan  vara beroendeframkallande. Om en spelare bedömer att han/hon behöver hjälp att bli av med ett sådant beroende, bör de följa denna länk  till sidan Ansvarsfullt spelande på Webbplatsen.

3.4 Inaktiva konton

3.4.1 Ett “Inaktivt konto” är ett Unibet-konto som inte har registrerat någon inloggning/eller utloggning under en period som överstiger 12 på varandra följande månader.

3.4.2 Unibet förbehåller sig rätten att debitera en administrativ månadsavgift för Inaktiva konton. Månadsavgiften för Unibet-konton i euro är 5 euro. Följande månadsavgifter tillämpas för Unibet-konton i andra valutor: BGN 10, BRL 13, CAD 7, CHF 5, CZK 130, DKK 35, GBP 4, HRK 38, HUF 1320, LTL 17, NOK 40, PLN 20, RON 20, SEK 50 och USD 7. Den administrativa avgiften kommer att debiteras och dras från det Inaktiva kontot i början av månaden som följer på den månad då Unibet-kontot blev inaktivt.

3.4.3 Unibet förbehåller sig rätten att stänga det Inaktiva kontot när kontots balans är noll. Alla Kontoinnehavare vars Unibet-konto varit inaktivt i 12 månader kommer att underrättas inom 30 dagar innan avgift debiteras för deras Unibet-konto. Kontoinnehavare kan därför återaktivera sitt Unibet-konto genom att logga in/logga ut eller ta ut sitt kapital inom de 30 dagarna utan att några avgifter debiteras. Om en Kontoinnehavare återaktiverar sitt Unibet-konto inom tre månader kommer eventuella inaktivitetsavgifter att återbetalas. 

3.4.4 Unibet förbehåller sig rätten att översända balansen på ett Inaktivt konto till MGA i enlighet med bestämmelserna för Fjärrspel, om;

 • a. inga transaktioner har registrerats på ett Unibet-konto under en period av 30 på varandra följande månader; och 
 • b. Unibet har vidtagit rimliga ansträngningar att kontakta Kontoinnehavaren av det Inaktiva kontot men Kontoinnehavaren kunde inte hittas eller de begärda betalningsinstruktionerna var inte tillgängliga. 

När balansen översänds till MGA, har pengarna förverkats och det Inaktiva kontot stängs.

3.5 Chargeback

3.5.1 I enlighet med nedanstående bestämmelser och utan förfång för Unibets rätt att söka gottgörelse enligt någon tillämplig lagstiftning, bestämmelse, lag, eller policy eller i enlighet med någon annan bestämmelse i Unibet-reglerna, ska Unibet ha rätt att blockera ett Unibet-konto när en chargeback har begärts i samband med det Unibet-kontot.

3.5.2 När en chargeback har begärts, kommer Unibet att skicka ett “Chargeback-meddelande” till Kontoinnehavaren till den e-postadress som anges i Kontoinnehavarens uppgifter för att söka bekräftelse av Kontoinnehavarens identitet och av betalningsmetoden som användes för att kreditera Kontoinnehavarens Unibet-konto eventuella medel som är helt orelaterade en chargeback (“Oförstörda medel”).

I frånvaro av bekräftelse av Kontoinnehavarens identitet av Kontoinnehavaren och av betalningsmetod som användes för att kreditera oförstört kapital till Kontoinnehavarens Unibet-konto, efter ett chargeback-meddelande, kommer Unibet att skicka två skriftliga påminnelser till Kontoinnehavaren till den e-postadress som är tillgänglig för dem, och för var och en debiteras en administrationsavgift på femtio (50) GBP som dras från eventuella oförstörda medel.

3.5.3 Där ett Unibet-konto har blockerats på grund av en chargeback och Kontoinnehavaren inte har:

 • a. loggat in på Unibet-kontot under en period av trettio (30) på varandra följande månader; eller
 • b. bekräftat sin identitet till Unibet och uppgifter om betalningsmetoden som ska användas för att kreditera Oförstört kapital till Kontoinnehavarens Unibet-konto och därefter begärt ett uttag;

alla Oförstörda medel på Unibet-kontot kommer att behandlas som om de är medel på ett Inaktivt konto och Unibet kommer att återsända balansen på Kontoinnehavarens Unibet-konto till MGA. 

3.6 Stängning av ett Unibet-konto

3.6.1 En Kontoinnehavare kan stänga sitt Unibet-konto genom att kontakta Unibets kundsupport via kontaktuppgifterna i  avsnittet “Få hjälp” på Webbplatsen (www.unibet.com/help), antingen genom att ringa eller skicka ett e-postmeddelande. Alla medel på Unibet-kontot kommer att översändas till Kontoinnehavaren.

3.6.2 Om ett befintligt Unibet-konto stängs, kommer alla skyldigheter som redan avtalats att fullföljas.

3.6.3 Kontoinnehavare som önskar återfå medel som finns på ett stängt, låst eller exkluderat konto bör kontakta Kundsupport. 

3.6.4 Om en persons Unibet-konto stängs på grund av spelmissbruk, får han/hon inte öppna ett nytt Unibet-konto. Unibet är inte ansvarig om personen lyckas öppna ett nytt konto, vare sig för direkta eller indirekta följdskador. Unibet förbehåller sig rätten att stänga ett konto som öppnats i strid med denna bestämmelse vid någon tidpunkt.

4 Betalningsbestämmelser

4.1 Insättningar till och uttag från ett Unibet-konto ska alltid göras via ett Finansiellt institut eller en Leverantör av betalningslösning. Procedurer, villkor, tillgänglighet och varaktighet för insättningar/uttag kan variera beroende på tid samt land och det Finansiella institutet ifråga. Aktuella råd finns tillgängliga när du loggar in på Webbplatsen under rubrikerna ”Insättning” eller ”Uttag”. 

4.2 Unibet gör en kreditprövning enligt lag innan Kontoinnehavaren beviljas att använda Tjänsterna. Genom kreditprövningen undersöker Unibet om Kontoinnehavearen har ekonomiska förutsättningar för att fullfölja sina betalningsåtaganden.

4.3 Unibet gör inga betalningar över tvåtusen euro (eller dess motsvarighet i annan valuta) till en Kontoinnehavare från hans/hennes Unibet-konto innan Kontoinnehavarens identitet, ålder och bostadsort nöjaktigt bekräftats.

4.4 Unibet kan utse en leverantör av betalningslösning som agerar, tar emot insättningar, innehar och förvaltar medel och/eller expedierar uttag, för Unibets räkning.

4.5 Unibet accepterar inte kontantmedel som skickas eller levereras direkt till Unibet eller en Leverantör av betalningslösning.

4.6Unibet kommer att till Unibet-kontot kreditera alla medel som mottagits av Unibet från eller för Kontoinnehavarens räkning eller som Unibet är skyldig Kontoinnehavaren. 

4.7 Metoden för att göra en betalning till / ett uttag från Unibet-kontot

4.7.1 En kontoinnehavare har endast tillåtelse att:

 • a. göra inbetalningar till sitt Unibet-konto med sitt personliga kort eller via sitt personliga konto som skapats hos ett av de finansiella instituten eller deras licenstagare;
 • b. begära uttag av pengar på sitt Unibet-konto till sitt personliga konto som skapats hos ett av de finansiella instituten eller deras licenstagare. 

4.7.2 En kontoinnehavare bär ansvaret för att tillhandahålla Unibet med korrekt information om hans personliga konto i syfte att göra uttag från hans Unibet-konto.

4.7.3 En kontoinnehavare får inte tillåta tredje parter att göra insättningar på eller uttag från hans Unibet-konto.

4.7.4 Kontoinnehavaren bär ensamt ansvaret för att se till att han följer bestämmelserna ovan.

4.8 Unibet får inte acceptera en insats från en Kontoinnehavare såvida inte ett Unibet-konto har upprättats i Kontoinnehavarens namn och det finns tillräckliga medel på Unibet-kontot för att täcka insatsens summa eller att nödvändiga medel för att täcka insatsen tillhandahålls på ett godkänt sätt.

4.9 Unibet ska inte hantera kreditbalansen för ett Unibet-konto utom: 

 • a. för att debitera en insats från Unibet-kontot som gjorts av Kontoinnehavaren eller en summa som Kontoinnehavaren indikerar att han/hon vill satsa under ett spel han/hon spelar eller just ska spela; 
 • b. för att återsända medel som krediterats Unibet-kontot till Kontoinnehavaren, på Kontoinnehavarens begäran, avseende bestämmelse 37 i bestämmelserna för fjärrspel; 
 • c. för att betala skäliga bankavgifter för insättningar som mottagits och medel som tagits ut; eller 
 • d. som på annat sätt godkänns av bestämmelserna för Fjärrspel. 

4.10 Ett Unibet-kontos balans kan bli negativ i händelse av chargeback.

4.11 Uttag från ett Unibet-konto görs via betalningar ställda till Kontoinnehavaren eller överförs till ett bankkonto i Kontoinnehavarens namn, enligt anvisningar från Kontoinnehavaren. När så är möjligt kommer Unibet att begränsa uttag till att endast göras till samma konto som används av kontoinnehavaren för att göra insättningar.

4.12 Om en Kontoinnehavare önskar ta ut medel han/hon har satt in på sitt Unibet-konto innan pengarna har satsat i något spel eller oddsspelserbjudande, förbehåller sig Unibet rätten att neka att överföra dem medel till Kontoinnehavaren innan innan alla medel först har satsats.

4.13 Beroende på betalningsmetod som väljs av Kontoinnehavaren, kan gränser för minsta och/eller högsta insättningar tillämpas. 

4.14 Unibet förbehåller sig rätten att debitera Kontoinnehavaren för administrativa kostnader till följd av uttag som görs av Kontoinnehavaren som anges på Webbplatsen.

4.15 Att satsa pengar på ett oddsspel via internet kan vara otillåtet i den jurisdiktion där en Kontoinnehavare är bosatt och/eller har sin hemvist; om så är fallet, har Kontoinnehavaren inte tillstånd att använda ett Kort i syfte att placera en insats.  

4.16 En Kontoinnehavares deltagande i Tjänsterna i en jurisdiktion där sådant deltagande är förbjudet enligt lag ska inte påverka några andelar eller någon betalning som gjorts till förmån för och tillfallit Unibet.

4.17 Unibet, en myndighet eller tillsynsmyndighet kan övervaka eller begära att granska alla transaktioner för att förhindra pengatvätt. Alla misstänkta transaktioner som upptäcks av Unibet kommer att rapporteras till tillsynsmýndigheter.

4.18 Det är uteslutande Kontoinnehavarens ansvar att betala och vidta all nödvändig omsorg avseende skatt på en vinst, om och när så är tillämpligt. 

5 Säkerhetsbestämmelser

5.1 Unibet upprätthåller strikt konfidentialitet avseende alla relationer med Kontoinnehavaren. Men, om det krävs av en tillsynsmyndighet, en domare eller, när lagen kräver det, en annan offentlig myndighet och/eller om Kontoinnehavaren bryter mot Unibet-bestämmelserna, kan data röjas till en tredje part av utredningsskäl.

5.2 Kontoinnehavaren får ett personligt kontonummer. Kontoinnehavaren väljer ett lösenord och ett användarnamn. Det är Kontoinnehavarens eget ansvar att inte dela denna information. Om Kontoinnehavaren har skäl att tro att andra har fått reda på denna information, ska Kontoinnehavaren omedelbart kontakta Unibets Kundsupport för att få ett nytt lösenord. Unibet behöver inte upprätthålla användarnamn eller lösenord. Om Kontoinnehavaren felplacerar, glömmer, förlorar eller delar sitt användarnamn och/eller lösenord till tredje part, eller på annat sätt är oförmögen att gå in på Webbplatsen eller någon Tjänst av nåon annan orsak än ett fel som beror på Unibet, är Unibet inte ansvarig för och kommer inte att hållas ansvarig för något krav avseende det Unibet-kontot.  

5.3 All telefonkommunikation mellan Kontoinnehavare och Unibet registreras av säkerhets- och utbildningsskäl och/eller för efterlevnad av redovisningsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser.

5.4 All elektronisk kommunikation mellan Kontoinnehavaren och Unibet upprätthålls som handlingar för att följa redovisningsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser.

5.5 Kortinsättningar kan, från tid till annan,  delvis och/eller helt nekas i enlighet med vissa säkerhetssystem som hanteras i samarbete med en Leverantör av betalningssystemoch/eller ett Finansiellt institut. Sådana säkerhetsåtgärder kan neka Kort som är legitima, men som det kanske ändå inte är möjligt att behandla vid en viss tidpunkt. Unibets personal kontrollerar inte nämnda system, och har inte heller kunskap om orsakerna till att insättningar nekas. 

5.6 Unibet kan begära dokument för att intyga Kortinnehavarens identitet och/eller behörighet att använda ett specifikt Kort och/eller andra fakta och information som tillhandahålls av Kortinnehavaren innan insättningar och/eller uttag expedieras. Detta kan orsaka smärre förseningar. Från tid till annan, mottas chargebacks och dessa kommer att behandlas i enlighet med Unibets procedurer.

5.7 Det är olagligt att använda och/eller missbruka ett fel eller en ofullständighet på Webbplatsen och/eller i Klientapplikationen och/eller i någon av mjukvaran och/eller Tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen. Om Kontoinnehavaren upptäcker eller blir medveten om ett sådant fel eller ofullständighet, ska han/hon: 

 • a. avstå från att dra någon som helst fördel därav;
 • b. behålla sådant fel eller ofullständighet strikt konfidentiell;
 • c. när ett sådant fel eller ofullständighet upptäcks eller kommer till personens kännedom, underrätta Unibet genom att skicka ett e-postmeddelanden till support@storspelare.com

Utan förfång för andra gottgörelser enligt lag eller vedertagen rättsprincip, ska Unibet om Kontoinnehavaren inte följer denna bestämmelse: 

 • a. ha rätt till full kompensation för alla kostnader som kan vara förknippade med felet eller ofullständigheten och skada till följd av överträdelse av denna bestämmelse av Kontoinnehavaren;
 • b. förbehålla sig rätten att, i synnerhet men inte begränsat till, blockera Kontoinnehavarens Unibet-konto och/eller frysa eller subtrahera hela eller del av Unibet-kontobalansen utan att meddela detta i förväg, för att täcka del av eller hela skadan som Unibet lider eller förutses komma att  lida av.

5.8 En Kontoinnehavares identitet kommer att fastställas på grundval av hela informationen eller en kombination av information, som t.ex. namn, postadressdress, e-postadress, kredit-/debetkortnummer och någon annan typ av identifiering som kan krävas.

6 Friskrivningsklausul

6.1 Unibet-reglerna som de är publicerade på engelska och som de ändrats från tid till annan styr Kontraktet. Översättningar till andra språk görs som en tjänst och i god tro. I händelse av skillnader mellan den engelska versionen och en översättning ska den engelska versionen gälla.

6.2 Unibet-reglerna som de är publicerade på engelska och som de ändrats från tid till annan styr Kontraktet. Översättningar till andra språk görs som en tjänst och i god tro. I händelse av oöverensstämmelser mellan den engelska versionen och en översättning, ska den engelska gälla.

6.3 Kontoinnehavaren ska följa gällande lagstiftning i den jurisdiktion där han/hon har sin hemvist och/eller är bosatt. Unibet tillhandahåller inte rådgivning till Kontoinnehavaren rörande skatt och/eller juridiska frågor. Om Kontoinnehavaren önskar rådgivning rörande skatt och juridiska frågor, bör han/hon kontakta lämpliga rådgivare och/eller myndigheter i den jurisdiktion där han/hon har sin hemvist och/eller är bosatt.  

6.4 Om Unibet skulle befinnas ansvarig på något sätt enligt domstol och/eller liknande myndighet med juridisk kompetens och/eller jurisdiktion över Unibet, begränsas Unibets skyldigheter till den satsade summan eller Kontoinnehavarens nettovinst, vilken av dem som är lägst. Alternativt, när det är relevant och tillämpligt, summan som är registrerad på Unibet-kontot eller summan som överförs till eller från Unibet-kontot, vilken av dem som är lägst.  

6.5 Unibet förbehåller sig rätten, vid alla tidpunkter, att lösa en eventuell tvist, efter eget gottfinnande, i enlighet med allmänt vedertagna rättsprinciper. 

6.6 Unibet är inte ansluten till eller förknippad med idrottslag, evenemangsorganisatörer eller spelare som visas på dess webbplatser och har inga äganderättigheter till immateriella tillgångar relaterade till deras namn och image, som uteslutande används för att tillhandahålla Tjänsterna.

6.7 Unibet gör inga utfästelser och ger inga garantier, vare sig uttalade eller outtalade, rörande Kontoinnehavarens lagliga rättigheter att delta i Tjänsterna, inte heller ska någon av Unibets anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag, filialer, reklam-, annons- eller andra byråer, mediapartners, agenter eller återförsäljare ha behörighet att göra sådana utfästelser eller ge sådana garantier. Kontoinnehavaren ska inte använda Tjänsterna, öppna, använda eller återanvända ett Unibet-konto, gå in på Webbplatsen eller acceptera någon Vinst om Kontoinnehavaren inte till fullo förstår, samtycker till, önskar bli en part i och att följa, utan undantag, alla Unibet-reglerna i detta avtal och som de kan ändras från tid till annan.

6.8 Unibet kommer inte att bära något ansvar för skada och/eller förlust som åsamkas en kontoinnehavare och/eller tredje part som ett direkt eller indirekt resultat av att kontoinnehavaren:

 • a. gör insättningar på sitt Unibet-konto via en tredje parts kort eller konto;
 • b. begär uttag från sitt Unibet-konto till en tredje parts konto;
 • c. tillhandahåller felaktig information om sitt personliga konto i syfte att göra uttag från sitt Unibet-konto;
 • d. gör det möjligt för tredje parter att använda hans Unibet-konto för att göra insättningar på eller uttag från hans Unibet-konto.

6.9 Kontoinnehavaren ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda uppgifterna och/eller Mjukvaran som är lagrad på hans/hennes dator från alla slags skador eller intrång.

6.10 Kontoinnehavarens anslutning till Webbplatsen och deltagande i någon Tjänst sker på Kontoinnehavarens eget ansvar.

6.11 Kontoinnehavaren förstår att Tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen endast är av underhållningsvärde. Kontoinnehavaren måste inte använda Tjänsterna och deltagande, om Kontoinnehavaren så väljer, sker på Kontoinnehavarens eget val, efter eget gottfinande och på egen risk. Kontoinnehavarens intresse för Tjänsterna och Webbplatsen är personligt och inte professionellt. Kontoinnehavaren besöker Webbplatsen uteslutande för sitt eget nöjes skull. All(t) övrig(t) tillträde, åtkomst, användning eller återanvändning av Tjänsterna och/eller Webbplatsen av Kontoinnehavaren är förbjudet.

6.12 All information som visas på Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till resultat, evenemangstider, statistik, redaktionella texter etc.) lämnas endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra professionell rådgivning av något slag. Varken Unibet eller någon av dess oberoende tjänsteleverantörer är ansvarigt för eventuell felaktig information, försummelser, felaktigheter eller förseningar eller för eventuella åtgärder som vidtagits i förlitan på information som ingår däri.

6.13 Unibet tar inte och accepterar inte något ansvar av något slag för en Kontoinnehavares och/eller tredje parts skada och/eller förlust som direkt och/eller indirekt orsakats av ett/en:

 • a. misstag, feltryck, feltolkning, missförstånd, felläsning, felöversättning, stavfel, läsningsfel, transaktionsfel, tekniskt fel, tekniskt hinder, registreringsfel, uppenbar oriktighet, annullering av ett spel av någon orsak, Force Majeure och/eller någon annan liknande händelse;
 • b. överträdelse av Unibet-reglerna;
 • c. hemlig överenskommelse och/eller kriminella handlingar;
 • d. råd som tillhandahålls av Unibet;
 • e. fel på Unibets centrala datorsystem eller någon del av det; förseningar, förluster, fel eller underlåtelser till följd av fel på några telekommunikationer eller något annat dataöverföringssystem; och/eller
 • f. finansiell risk och förlust, inklusive men inte begränsat till valutafluktuationer;

6.14 Kontoinnehavaren förstår att Tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen endast är av underhållningsvärde. Kontoinnehavaren måste inte använda Tjänsterna och deltagande, om Kontoinnehavaren så väljer, sker på Kontoinnehavarens eget val, efter eget gottfinnande och p åegen risk. Kontoinnehavarens intresse för Tjänsterna och Webbplatsen är personligt och inte professionellt. Kontoinnehavaren går in på Webbplatsen uteslutande för sitt eget nöjes skull.  All(t) övrig(t) tillträde, åtkomst, användning eller återanvändning av Tjänsterna och/eller Webbplatsen av Kontoinnehavaren/Spelaren är förbjuden.

6.15 SMS-meddelandetjänsten är enbart till för att gagna Kontoinnehavaren. Unibet tar inte och accepterar inte något som helst ansvar om det skulle vara något fel i innehållet i sms-meddelandena eller om Kontoinnehavaren inte skulle få sms-meddelande(n).

6.16 All information som visas på vår webbplats (inklusive men inte begränsat till resultat, evenemangstider, statistik, redaktionella texter etc. ) lämnas endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra professionell rådgivning av något slag. Varken Unibet eller någon av dess oberoende tjänsteleverantörer är ansvarigt för eventuell felaktig information, försummelser, felaktigheter eller förseningar, eller för eventuella åtgärder som vidtagits i förlitan på information som ingår däri.

6.17 Alla vinster som erhålls genom tävlingar, kampanjer och/eller pokerturneringar som organiseras av Unibet kommer att skickas inom en uppskattad och inte garanterad tidsperiod på sex veckor från och med tävlingens, kampanjens eller turneringens slut.

6.18 Om Kontoinnehavarens deltagande i Tjänsterna skulle avbrytas på grund av fel i telekommunikationssystem eller på Kontoinnehavarens datorsystem, som hindrar honom/henne att fortsätta använda Tjänsterna efter att de placerat en insats, ska Unibet vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dess godkända datorsystem gör det möjligt för Kontoinnehavaren att återuppta, när systemet återställts, Kontoinnehavarens deltagande i Tjänsterna som de var omedelbart före avbrottet. Om Unibets system inte gör det möjligt för Kontoinnehavaren att göra detta, ska Unibet:

 • a. säkerställa att spelet avslutas;
 • b. återbetala insatssumman till Kontoinnehavaren till hans/hennes Unibet-konto.

6.19 Om en Tjänst skulle utebli efter att den startat på grund av ett fel på Unibets datorsystem, ska Unibet:

 • a. återbetala summan som satsats i Tjänsten, och om Kontoinnehavaren har en upplupen kredit vid tiden då Tjänsten slutade fungera, betala in kreditens monetära värde till Kontoinnehavarens Unibet-konto eller, om nämnda konto inte längre existerar, genom att betala den till Kontoinnehavaren på ett godkänt sätt;
 • b. omedelbart informera Tillsynsmyndigheten om omständigheterna kring händelsen; 
 • c. avstå från att utföra ytterligare en Tjänst om det är troligt att Tjänsten kommer att drabbas av samma fel.

6.20 Deltagande i Tjänsterna förutsätter kunskap om och accepterande av internets gränser, i synnerhet; 

 • a. teknisk kapacitet, svarstid för konsultation, förfrågan om eller överföring av information, risk för avbrott och i allmänhet inneboende risker med alla anslutningar och överföringsfel;
 • b. fel när det gäller skydd av data;
 • c. kontaminationsrisker genom potentellt virus som cirkulerar på nätet.

Därför ska, utan förfång för andra bestämmelser i detta Friskrivningsklausul-avsnitt, Unibet inte vara ansvarig för (inklusive men inte begränsat till):

 • a. överföring och/eller mottagning av någon data och/eller information på internet;
 • b. brister i nätverket som förhindrar att spelet kan fortsätta utan problem;
 • c. fel i mottagning av material eller kommunikationskedjan;
 • d. dataförlust;
 • e. skada som orsakas av ett virus, en datorbugg eller tekniskt fel;
 • f. skada som tillfogats Spelarens material, inkluisve hårdvara och mjukvara;
 • g. alla fel som förhindrar eller begränsar deltagande i ett spel, eller ett fel som skadar Kontoinnehavarens system, inklusive hårdvara och mjukvara.

6.21 Spelmaterial (vare sig elektroniskt erhållet eller erhållet på andra sätt) är automatiskt ogiltigt om det är förfalskat, förvanskat, förändrat eller manipulerat på något sätt, eller om det är oläsligt, mekaniskt eller elektroniskt reproducerat, erhållet utanför godkända legitima kanaler, eller om det innehåller tryckfel, produktionsfel, typografiska, mekaniska, elektroniska eller andra fel.

6.22 Unibet är inte ansvarig för förlorad, sen, oläslig, ofullständig, skadad, förvanskad, felsänd post eller post med ‘avgift att betala’, post med förfrågningar, vinstkrav eller anmälningar.

6.23 Unibets ansvar för något fel eller driftsavbrott i spelen begränsas till utbyte. Unibet ska inte ansvara för fel på spelutrustning eller försök av Kontoinnehavaren att använda Tjänsterna med metoder, sätt eller  medel som inte har avsetts av Unibet.

6.24 Kontoinnehavaren ska hålla Unibet, dess anställda, chefer, direktörer, licensinnehavare, distributörer, grossister, filialer, dotterbolag, reklam-, annonsbyråer och andra byråer, mediapartners, agenter och återförsäljare skadeslösa och ska till fullo ersätta desamma från eventuella och alla kostnader, utgifter, skadeståndsskyldigheter och skador som kan uppstå till följd av Kontoinnehavares: 

 • a. tillträde till, användning och återanvändning av Webbplatsen;
 • b. användning av något material på Webbplatsen;
 • c. tillträde till, användning eller återanvändning av servrarna som används för att tillhandahålla Tjänsterna;
 • d. tillträde till, användning eller återanvändning av Klientapplikationen;
 • e. deltagande i spelen, chattfunktioner och Tjänster; eller
 • f. accepterande av en Vinst.

6.25 Under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till underlåtelse, ska Unibet, dess mjukvaru- och klientapplikation, mjukvarleverantörer, dotterbolag eller filialer vara ansvariga för några direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som resultat av användning av eller oförmåga att använda Unibets eller dess leverantörers produkter, klientapplikation och/eller material. Kontoinnehavaren bekräftar och samtycker till att Unibet inte är ansvarig för något kränkande, stötande eller olagligt uppförande från någon Kontoinnehavare. Om Kontoinnehavaren är missnöjd med någon Tjänst eller med någon av de aktuella Unibet-reglerna, är Kontoinnehavarens enda och exklusiva gottgörelse att sluta använda Tjänsterna. 

6.26 Kontoinnehavaren förstår, bekräftar och accepterar att någon likhet med namn, omständigheter eller förhållanden som används, skildras, beskrivs eller antyds i spelen som används på Webbplatsen med verkligheten är helt tillfällig och oavsiktlig. 

6.27 Kontoinnehavaren förstår att Unibet förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort någon av dess Tjänster när som helst.

6.28 Kontoinnehavaren ska granska Unibet-reglerna som de läggs upp på Webbsidan regelbundet och inte mindre än en gång i månaden. 

7 Bonusregler

7.1 Allmänt

7.1.1 Unibet organiserar regelbundet bonuskampanjer för de olika spelprodukter som tillhandahålls. Villkoren i bonussystemet ska definieras i bonusvillkoren som utformats för varje bonuskampanj. Bonusar kan innehålla ett krav att de satsas ett visst antal gånger (“Vinstkrav”) innan de kan tas ut. Om en bonus är underkastad ett Vinstkrav, kommer vinster som genererats av bonusinsatsen att kunna tas ut först när Vinstkravet är uppfyllt.

7.1.2 En Kontoinnehavare är berättigad till en bonus per kampanj, med undantag för så kallade “Hänvisa en vän”-kampanjer.

7.1.3 En Kontoinnehavare är endast berättigad till en bonus per konto vilket ska innebära högst en bonus per användare, IP-adress, datorenhet, familj, bostadsadress, telefonnummer, kredit- eller betalkort och/eller e-betalningskonto, e-postadress och miljöer där datorer delas (universitet, studentförening, skola, offentligt bibliotek, arbetsplats, mm.).

7.1.4 Unibet förbehåller sig rätten att erbjuda en specifik bonus till en viss kund eller kundgrupp. Kunder som har uteslutit sig från att spela under en bestämd tidsperiod eller vars konto har blockerats eller avbrutits pga ansvarsfullt spelande, kommer inte att vara berättigade till några bonuserbjudanden tills deras självuteslutningsperiod löper ut eller tills deras konto åter öppnas och de har gått med på att motta sådana bonuserbjudanden.  

7.1.5 I händelse av diskrepans mellan den engelska versionen av bonusvillkoren och någon översättning av dem, ska den engelska versionen gälla.
 

7.2 Sportsbook

7.2.1 Varje insats måste göras på ett evemenang med tre eller fler möjliga resultat. Om bonussumman placeras på mer än en insats, måste varje insats placeras på olika marknader (dvs. olika typer av insatser på en tävling eller en typ av insats på olika tävlingar).  
 

7.3 Bonusmissbruk

7.3.1 "Bonusmissbruk" inbegriper, men begränsas inte till:

 • Brott mot villkor och regler för en bonus, fria insatser eller något annat förmånserbjudande;  
 • Öppnande av flera konton för att få flera bonusar;  


7.3.2 Där det finns skälig misstanke att Kontoinnehavaren har begått eller försökt begå missbruk av bonusen, antingen på egen hand eller som del av en grupp, förbehåller sig Unibet rätten att:  

 • Förverka bonusen som tilldelats kunden som missbrukat bonusen och alla eventuella vinster från den bonusen och/eller
 • Återkalla, neka, eller dra tillbaka ett bonuserbjudande från personen som missbrukar bonusen och/eller
 • Blockera åtkomst till vissa produkter och/eller
 • Exkludera kunden som missbrukar bonusen från alla framtida förmånserbjudanden och/eller  
 • Säga upp kunden som missbrukar bonusen med omedelbar verkan.

7.3.3 Där det finns skälig misstanke att en serie insatser har placerats av en kund eller en grupp av kunder som, på grund av en bonus, gratisinsats eller annat reklamerbjudande, resulterar i garanterade kundintäkter oberoende av resultatet, antingen individuellt eller som del av en grupp, förbehåller sig Unibet rätten att  återta bonusen och helt efter eget gottfinnande återställa insatser till korrekta odds, annullera gratisinsatserna och/eller annullera eventuella insatser som betalats med bonusen eller bonusvinsterna.
 

7.4 Hänvisa en vän

7.4.1 För “Hänvisa en vän”-kampanjer, kan en Kontoinnehavare utnyttja mer än en bonus per kampanj och/eller per månad, i enlighet med den gräns som satts upp i varje specifik “Hänvisa en vän”-kampanj.

7.4.2 Den som hänvisar någon får inte hänvisa en familjemedlem inte heller är det tillåtet att hänvisa vänner eller kollegor eller någon från deras hushåll eller någon som de delar kredit- eller betalkort eller e-betalningskonto, IP-adress och/eller datorenhet med.
 
7.4.3 Unibet förbehåller sig rätten att hålla inne bonus från den hänvisande personen och att avfärda insatser som gjprts av en eller flera personer som hänvisats där Unibet misstänker att den hänvisande/den/de hänvisade personen/personerna har missbrukat bonussystemets syfte inklusive, men inte begränsat till, tillfällen då personer som hönvisats gör identiska eller mycket lika depositions- och insatsmönster.

8 Regler för chattfunktion

8.1 Vissa spel tillhandahålls Kontoinnehavaren med en gratis chattfunktion för att kommunicera med dealern eller med spelare i kollektiva bordssamtal. Reglerna tilämpas för att säkerställa en trevlig stämning på nätverket, att ingen bedräglig aktivitet möjliggörs och att spelare känner sig som en del av communityn. Kontoinnehavaren får inte använda chatten för hemliga överenskommelser. Privata chatter mellan spelarna är förbjudna.

8.2 Under inga omständigheter ska Unibet vara ansvarig gentemot en Kontoinnehavare som använder chattfunktionen för någon skada som uppstår från andra Kontoinnehavares uppförande.

8.3 Kontoinnehavaren ska gottgöra och hålla Unibet skadeslös mot alla skador som kan uppstå från Kontoinnehavarens olagliga, illegala eller otillbörliga uppförande eller som uppstår från överträdelse från Kontoinnehavarens sida av dessa chattregler.

8.4 Chattfunktionen modereras och övervakas av mjukvaruleverantören och/eller Unibet, antingen automatiskt eller med mänsklig hand. Alla konversationer registreras och lagras under en rimlig period. I händelse av överträdelser eller misstänkt överträdelse av chattfunktionsregler, kommer moderatorn att varna Kontoinnehavaren. Om Kontoinnehavaren inte ändrar sitt uppförande, kan han/hon bli avstängd från chattrummet. En Kontoinnehavare kan också stängas av med omedelbar verkan utan föregående varning. I händelse av flera avstängningar från det chattrummet, kan spelleverantören, efter eget gottfinnande, besluta att stänga av Kontoinnehavaren från chatten på obestämd tid. Alla misstänkta chatter kommer att rapporteras till relevanta Myndigheter.

8.5 Kontoinnehavaren måste respektera följande uppföranderegler:

 • a. Använd chattfunktionen i god tro;
 • b. Kränk inte eller försök kränka andra spelares integritet eller rättigheter;
 • c. Trakassera inte eller utsätt någon annan spelare för oro eller olägenheter;
 • d. Överför inte obscent eller stötande innehåll;
 • e. Stör inte dialogens normala flöde;
 • f. Använd inte oanständigt eller fräckt språk och gör inte vulgära eller hotfulla yttranden;
 • g. Skapa ett användarnamn med god smak – Unibet eller spelleverantören förbehåller sig rätten att ändra användarnamnet om denna regel inte respekteras;
 • h. Bråka inte med eller käbbla med de andra spelarna;
 • i. Meningsutbyten med de övriga spelarna får inte innehålla något olagligt innehåll, inklusive: (i) Pornografi eller sexuellt explicit innehåll; (ii) Hetsande till någon form av hat, i synnerhet baserat på ras, etnisk grupp, kön, religion eller sexualitet; (iii) Nedsättande ord om sjukdom eller funktionshinder; (iv) Främjande av, uppmuntran till eller underlättande av antisocialt beteende; (v) Diskriminering eller uppmuntran att diskriminera mot någon social grupp eller exploatering av grupper i samhället; (vi) Omotiverat våld eller främjande av, uppmuntran till eller underlättande av våld, terrorism eller andra aktiviteter som utgör ett hot mot rikets säkerhet; (vii) Främjande av, uppmuntran till eller underlättande av olaglig verksamhet; (viii) Vilseledande framställningar eller förtal; (ix) Främjande av tobak, alkohol och droger; (x) Främjande av tobaks- eller vapenindustrin; (xi) Allt innehåll som är potentiellt till förfång för Unibet.
 • j. Gör inte reklam för eller gynna webbplatser eller aktiviteter från tredje part, även forum;
 • k. Anta inte en falsk identitet;
 • l. Lämna inte ut eller fråga efter personliga uppgifter;
 • m. Respektera och var artig och vänlig mot alla deltagare och moderatorer i chatten;
 • n. Spamma inte chattfunktionerna;
 • o. Försök inte påverka de andra spelarnas handlingar och på så sätt resultatet av spelet via hot, trakasserier eller genom att visa styrkan i din hand i spelet;
 • p. Interagera med de övriga spelarna på det språk som används runt bordet. På delade nätverksbord är språket engelska.

8.6 Chattfunktionsreglerna är tillämpliga på chattfunktionerna i alla spel och Tjänster som tillhandahålls Kontoinnehavaren samt alla andra verktyg där Kontoinnehavaren kan interagera med andra användare på Webbplatsen. Chattfunktionsreglerna kan kompletteras av vissa villkor som bifogas spelen eller Tjänsterna eller ändras från tid till annan.

9 Casino, Games och Livecasino

9.1 Spelleverantörer – Kasino, spel och Live-kasino tillhandahålls av följande spelleverantörer (“Spelleverantörerna”):

9.2 Kasino- och spelprodukterna tillhandahålls av Unibet av följande spelleverantörer (som anges i varje spel):

 • a. NetEnt Malta Ltd (“NetEnt”), ett helägt dotterbolag till NETENT AB, registrerar på Malta under registreringsnummer C34838, med registrerat kontor på The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, Malta. NetEnt är ett börsnoterat företag listat på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B). Kasinospelen som tillhandahålls av NetEnt anordnas och drivs av NetEnt på NetEnt plattform, med tillstånd från Tillsynsmyndigheten med licensnummer MGA/B2B/109/2004.
 • b. Microgaming Europe Limited (“Microgaming”): Kasinospelen som tillhandahålls av Microgaming anordnas och drivs av Microgaming på Microgamings plattform, med tillstånd från Tillsynsmyndigheten med licensnummer MGA/B2B/139/2007.
 • c. Stakelogic Malta Ltd (“Stakelogic”) är ett företag som är registrerat på Malta, och har registrerad adress på W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Stakelogic anordnas och drivs av Stakelogic på Stakelogic plattform, med tillstånd från Tillståndsmyndigheten med licensnummer MGA/B2B/322/2016. 
 • d. Gaming Technology Solutions Ltd (“GTS”) är ett företag registrerat i England, med kontor på 2nd Floor, Waterfront House, 1A Wherry Quay, Ipswich, IP4 1AS, och ägs av Playtech Limited. Kasinospelen som tillhandahålls av GTS anordnas och drivs av Unibet på Unibets plattform, med tillstånd från Tillsynsmyndigheten med licensnummer MGA/B2C/106/2000, förnyat av Tillsynsmyndigheten den 1 august 2018.
 • e. Play’n Go Malta Ltd ("Play'n Go") är ett företag registrerat på Malta, med registrerat kontor på “Vincenti Buildings”, 28/19 (Suite 1026) Strait Street, Valletta, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Play’n Go anordnas och drivs av Play’n Go på Play’n Gos plattform med tillstånd från MGA under dess licensnummer MGA/B2B/225/2012.
 • f. Relax Gaming Limited (“Relax Gaming”), ett företag registrerat på Malta, med kontor på 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Relax Gaming  anordnas och drivs på Relax Gamings platform, tillstånd i Malta med licensnummer MGA/B2B/246/2013, beviljat av Malta Gaming Authority.
 • g. AG Software Ltd ("AG Software"), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, registreringsnummer C41837, med registrerat kontor på 135 High Street, Sliema, SLM 1549, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av AG Software anordnas och drivs av AG Software på AG Software plattform, med tillstånd från MGA under licensnummer MGA/B2B/352/2016.
 • h. NYX Interactive Malta Ltd (“NYX”), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C51711, och registrerat kontor på Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX 1011, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av NYX anordnas och drivs av NYX på NYX-plattformen med tillstånd från MGA under licensnummer MGA/B2B/112/2004 
 • i. IGT (Gibraltar) Limited (“IGT”), ett helägt dotterbolag till International Game Technology, är registrerar i Gibraltar under registreringsnummer 104586, med registrerat kontor på 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. IGT innehar en fjärrspelslicens (#057), utfärdad av Gambling Division, Government of Gibraltar. International Game Technology är ett börsnoterat företag och är listat på New York-börsen (IGT).
 • j. Thunderkick Malta Limited (“Thunderkick”), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C61908, och registrerat kontor på Level 5, The Mall Complex, Floriana FRN 1470, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Thunderkick anordnas och drivs av Thunderkick på Thunderkick-plattformen med tillstånd från MGA under licensnummer MGA/B2B/248/2013 .
 • k. Yggdrasil Gaming Ltd ("Yggdrasil"), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C57683, och registrerat kontor på Regent House, Office 35, Bisazza Street, Sliema, SLM 1640, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Yggdrasil anordnas och drivs av Yggdrasil på Yggdrasil-plattformen med tillstånd från MGA under licensnummer MGA/B2B/230/2012.
 • l. Greentube Malta Ltd (“Greentube”) ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C38281, och registrerat kontor på W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Greentube anordnas och drivs av Greentube på Greentube-plattformen med tillstånd från MGA under licensnummer MGA/B2B/120/2006. 

Alla insatser som görs på Kasinot läggs på NetEnt, Microgamings, Stakelogic, GTS, Play’n Gos, AG Software, NYX,  Thunderkick, Relax Gaming, Greentube,  eller Yggdrasil respektive servrar på Malta; eller IGT i Gibraltar, beroende på leverantören av spelet på vilket insatsen görs.

9.2.1 Live-kasino tillhandahålls Unibet av följande Spelleverantörer:

 • a. Evolution Gaming Malta Ltd (“Evolution Gaming”), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, som har sina kontor på 1091 Portomaso, St Julians, STJ 4013 Malta. Live-kasinospelen som tillhandahålls av Evolution Gaming anordnas och drivs av Evolution Gaming under dess licens som beviljats av MGA med licensnummer MGA/B2B/187/2010. Evolution Gaming live-kasinospel finns på Webbplatsen i “Live Casino Grande”.
 • b. NetEnt Malta Ltd (“NetEnt”) är ett helägt dotterbolag till NETENT AB, registrerat på Malta med registreringsnummer C34838, med registrerat kontor på The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, Malta. NetEnt är ett börsnoterat företag listat på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B). Live-kasinospelen som tillhandahålls av NetEnt anordnas och drivs av NetEnt på Net Entertainments plattform, med tillstånd från Tillsynsmyndigheten med licensnummer MGA/B2B/109/2004. NetEnt Live-kasinospel finns på Webbplatsen i “Live Casino Royale”.
 • c. Authentic Gaming Ltd (“Authentic Gaming”) är ett helägt dotterbolag till Authentic Gaming Ltd, registrerat på Malta med registreringsnummer C70582, med säte på The Plaza Commercial Centre, Level 8, Bisazza Street, Sliema, SLM 1640, Malta. Live Casino-spelen som tillhandahålls av Authentic Gaming drivs av Authentic Gaming på Authentic Gamings plattform och står under tillsyn av regulatorn med licensnummer MGA/B2B/352/2016.

Alla insatser som görs på Live-kasino läggs på Evolution Gamings eller NetEnt respektive servrar på Malta; beroende på leverantören av spelet på vilket insatsen görs.

9.3 Unibet är bemyndigad av Spelleverantörerna att representera, främja och marknadsföra tjänsterna som Kasino, Live-kasino och Spel tillhandahåller.

9.4 Unibet mottar, innehar och betalar medel avseende en Kontoinnehavare för transaktioner och uppgörelser med Kasino, Live-kasino och Spel.

9.5 Unibet ansvarar inte för någon tvist rörande Immateriella äganderättigheter som hör till Kasino, Spel och/eller Live-kasino.

9.6 Unibet accepterar och bekräftar ansvar för transaktioner genomförda till, från och/eller med Kasino, Live-kasino och Spel uteslutande för medel som mottagits, hållits och/eller betalats till och/eller från ett Unibet-konto i samband med arrangemang med Spelleverantörerna.

9.7 Kasino och Spel kan spelas gratis eller mot betalning. Som följd därav förstår Kontoinnehavaren och bekräftar att inga köp krävs eller är nödvändiga för att spela Kasino- och Spelprodukter. För att kunna spela för pengar, måste en person registrera sig och bli en Kontoinnehavare.

9.8 Unibet och Spelleverantörernas anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag, agenter, återförsäljare och medlemmar av respektive nära familjer är inte behöriga att delta i Kasino, Live-kasino och Spel.

9.9 Specifika undantag för land: åtkomst till vissa spel kan vara begränsade i följande länder: Albanien, Antigua och Barbuda, Argentina, Bahamas, Belgien, Bulgarien, Burma, Kanada, Cape Verde-öarna, Kina, Cook Islands, Kroatien, Kuba, Cypern, Tyskland, Ghana, Gibraltar, Grekland, Guinea, Guinea-Bissau, Island, Indonesien, Israel, Elfenbenskusten, Japan, Laos, Liberia, Libyen, Litauen, Luxembourg, Macau, Makedonien, Malaysia, Mauritanien, Mexiko, Monaco, Marocko, Nauru, Nederländerna, Nederländska Antillerna, Nigeria, Niue, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Sydafrika, Sydkorea, Somalia, Sudan, Schweiz, Taiwan, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan och Zimbabwe.

9.10 För fullständiga regler för Live-kasinospel, klicka här.

10 Krav och tvister

10.1 Alla krav avseende en transaktion i anslutning till ett Unibet-konto ska ställas till Unibet inom sex månader efter att transaktionen, betalningen och/eller uppgörelsen ägde rum, eller skulle ha ägt rum; i annat fall förbehåller sig Unibet rätten att, efter eget gottfinnande, inte beakta kravet.

10.2 Om en Kontoinnehavare önskar inge ett klagomål, bör han/hon göra det genom Unibets Kundsupport genom att använda kontaktuppgifterna på sidan “Få hjälp” på Webbplatsen. Parterna ska göra sitt yttersta för att nå en uppgörelse i godo inom en rimlig tid. Den Klagande kan också inge ett klagomål till Tillsynsmyndigheten på support.mga@mga.org.mt.

10.3 Klagomålet måste innehålla tydlig och otvetydlig information om Kontoinnehavarens identitet och ska innehålla alla de relevanta uppgifter som gav upphov till klagomålet. Unibet kommer omedelbart att undersöka klagomålet som ingetts till dem eller till Tillsynsmyndigheten.

10.4 Unibet kommer att informera Kontoinnehavaren eller, där klagomålet hänfördes till Unibet av Tillsynsmyndigheten, Tillsynsmyndigheten om resultaten av dess undersökningar inom tjugoen (21) dagar från och med det datum då klagomålet ingavs till Unibet.

10.5 Alla juridiska krav eller tvister som uppstår under Kontraktet ska avgöras i enlighet med Gällande lagstiftning på Platsen för Kontraktet. 

10.6 Om en tvist skulle uppstå mellan Unibet och Kontoinnehavaren, kommer Unibet göra ett detaljerat transaktionsregister tillgängligt för Kontoinnehavaren. Sådan information kommer också att göras tillgänglig för en legitim tredje part (t.ex. en domare eller rättsinstans) om Unibet bedömer det nödvändigt eller om en legitim myndighet kräver det.

Det här är version 1.4 av Unibets Regler & Villkor, senast uppdaterad 17/12/2018.